Professor: RITA DOS SANTOS ELSA HENRIQUES

en

Course name: Lingua portoghese I [130313]

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lingue moderne (L2)

Didactic unit 1: Lingua portoghese I (UD1)

a.a. 2019/2020